ورود به سایت

اصول طراحی اسپرینگ ساپورتها

 

برای اجتناب از سردرگمی، ضروری است که تعریفی از اصطلاح آویز لوله (PIPE HANGER) و ساپورت لوله (PIPE SUPPORT) و تفاوت این دو ارائه گردد.

آویز لوله عموماً به گونه ای است که وزن لوله را از طرف بالا مهار می کند وعضو مهار کننده تحت کشش قرار دارد درحالیکه در پایپ ساپورت عضو مهار کننده لوله در زیر قرار می گیرد و تحت نیروی فشاری است.

طراحی و انتخاب نوع آویز برای لوله ها به یکی از مهمترین مسایل مهندسی پایپینگ در صنایع فرایندی تبدیل شده است . در مواردی که دما و فشار خطوط بالا باشد طراح باید تاثیر نیرو های وارد به استراکچر و تجهیزات شامل نیروی وزن لوله و فیتینگ ها را مورد بررسی قرار دهد.

مهندسانی که در زمینه طراحی ساپورت تخصص دارند روش های خاصی را برای بهبود طراحی پیش می گیرند تا به نتیجه مطلوب و مناسب در طراحی دست یابند . طراحانی که اغلب وقت خود را صرف طراحی ساپورت می کنند معمولاً مجموعه قابل توجهی از منابع و داده های محاسباتی و کاربردی پروژه را جمع آوری می کنند.مقصود از این اطلاعات ، داده هایی است که برای طراحی مورد نیاز است. این اطلاعات شامل متریال لوله ها ، وزن لوله ها ،داده های مربوط میزان انبساط گرمایی و غیره است.

 

مراحل کلی طراحیساپورت فنری برای تمامی مهندسان به شرح زیر می‌باشد :

اولین گام جمع آوری یک رشته از اطلاعات اولیه و مورد نیاز طراحی است.

·        مشخصات آویز

·        یک ست کامل از نقشه های لوله کشی

·        یک ست کامل از نقشه های استراکچر شامل فونداسیون تجهیزات و استراکچر های مربوطه

·        نقشه های مربوط به محل داکت ها ، سینی (tray) سیم های برق ، پمپ ها ، مخازن و غیره

·        اسپک (دفترچه مشخصات) لوله کشی طرح مانند سایز لوله ها ، ضخامت لوله ها و دمای طراحی

·        یک کپی از اسپک عایق ها و چگالی آنها

·        داده های مربوط به شیر ها و اتصالات خاص که شامل وزن آنها نیز باشد

·        میزان مجاز حرکت و نیرویی که میتوان به فلنج تجهیزات وارد آورد

·        نتایج محاسبات مربوط به تنش ، قابلیت انعطاف و قابلیت حرکت مجاز در سیستم های بحرانی مانند خطوط اصلی بخار و گرمکن های اصلی سیستم

 

از این اطلاعات در مراحل بعدی که در زیر آمده است استفاده می شود :

·        تعیین محل آویز لوله

·        میزان بار وارده به آویز

·        تعیین میزان حرکت لوله بر اثر تغییر دما در نقاطی که آویز قرار داده شده

·        انتخاب نوع آویز که میتواند بصورت آویز سلب،ثابت و یا فنری باشد.

·        کنترل فواصل بین اجزای ساپورت و لوله های مجاور، کانال های کابل برق، داکت ها و تجهیزات

گام آخر ازدرجه اهمیت کمتری نسبت به چهارمرحله دیگربرخوردار است. این مرحله از طراحی صرفاً مربوط به جانمایی بر اساس طرح پروژه می باشد. درحالیکه درمراحل یک تا چهار یک روش طراحی خوبمی تواند برای عموم پروژه ها بکار رود.

متخصصین شرکت فن‌آور انرژی راسپینا در تمامی مراحل طراحی و ساخت اسپرینگ ساپورتها در کنار شما هستند.

Constant-Banner

 

لزوم استفاده از پایپ ساپورتها

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ساپورت گذاری خطوط در پایپینگﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. در ﻃﺮاﺣﻲﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزو ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺮوﺳﺲ،پایپینگ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮق، اﺑﺰار دﻗﻴﻖ،اﻳﻤﻨﻲ و

ﺑﺨﺶ پایپینگ یکی از بخشهای اصلی تشکیل دهنده یک مجموعه طراحی پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که با توجه به حساسیت های بالا ان با بیشتر بخشهای دیگر در یک گروه مهندسی تداخل کاری دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻄﻮط ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ روی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎری و در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﺣﺠﻢ ﻛﺎری ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕـﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲﮔﺮوﻫﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری و Comment ﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔرﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ آن ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨـﮓ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺑﺨـﺸﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎی  Basic ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ پایپینگﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ، ﺳﺎزه را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ (Temporary) مدل ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اراﺋﻪ Load ﻫﺎی وارده ﺑﺮ آن ﺳﺎزه، ﺧﻮراک اولیه ی ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آ ﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺔ آن ﻓـﻀﺎ و ﻧﻴﺮوﻫـﺎی وارده ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣـﻲ ﺧـﻮد اﺟـﺰاء ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ی آن ﺳـﺎزه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. (به عبارتی Member Sizeﻣﻲ ﻛﻨﻨد(

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ (Design)، اﺳﺘﺮس آنالیز (Stress Analysis) وساپورت گذاری خطوط (Support)

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﭘﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻳﺠـﺎد اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻫﻤﭽـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو و ﻣﻤﺎن روی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎد و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺳﻮق داده ﺷﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﺮح ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

متخصصین شرکت فن‌آور انرژی راسپینا در تمامی مراحل طراحی و ساخت اسپرینگ ساپورتها در کنار شما هستند.

اسپرینگ ساپورت اسپرینگ هنگر فن آور انرژی راسپینا 23

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت فن آور انرژی راسپینا می باشد.