ورود به سایت

لزوم استفاده از پایپ ساپورتها

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ساپورت گذاری خطوط در پایپینگﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. در ﻃﺮاﺣﻲﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزو ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺮوﺳﺲ،پایپینگ،ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮق، اﺑﺰار دﻗﻴﻖ،اﻳﻤﻨﻲ و

ﺑﺨﺶ پایپینگ یکی از بخشهای اصلی تشکیل دهنده یک مجموعه طراحی پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی که با توجه به حساسیت های بالا ان با بیشتر بخشهای دیگر در یک گروه مهندسی تداخل کاری دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻄﻮط ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ روی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎری و در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﺣﺠﻢ ﻛﺎری ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕـﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲﮔﺮوﻫﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری و Comment ﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔرﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ آن ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨـﮓ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺑﺨـﺸﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎی  Basic ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ پایپینگﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ، ﺳﺎزه را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ (Temporary) مدل ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اراﺋﻪ Load ﻫﺎی وارده ﺑﺮ آن ﺳﺎزه، ﺧﻮراک اولیه ی ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آ ﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺔ آن ﻓـﻀﺎ و ﻧﻴﺮوﻫـﺎی وارده ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣـﻲ ﺧـﻮد اﺟـﺰاء ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ی آن ﺳـﺎزه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. (به عبارتی Member Sizeﻣﻲ ﻛﻨﻨد(

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ (Design)، اﺳﺘﺮس آنالیز (Stress Analysis) وساپورت گذاری خطوط (Support)

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﭘﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻳﺠـﺎد اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻫﻤﭽـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو و ﻣﻤﺎن روی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎد و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺳﻮق داده ﺷﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﺮح ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

متخصصین شرکت فن‌آور انرژی راسپینا در تمامی مراحل طراحی و ساخت اسپرینگ ساپورتها در کنار شما هستند.

اسپرینگ ساپورت اسپرینگ هنگر فن آور انرژی راسپینا 23

 

 تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت فن آور انرژی راسپینا می باشد.