ورود به سایت

اصول طراحی اسپرینگ ساپورتها

 

 

آویز لوله (اسپرینگ هنگر) عموماً به گونه ای است که وزن لوله را از طرف بالا مهار می کند و عضو مهار کننده تحت کشش قرار دارد درحالیکه در پایپ ساپورت ( اسپرینگ ساپورت) عضو مهار کننده لوله در زیر قرار می گیرد و تحت نیروی فشاری است.

طراحی و انتخاب نوع آویز برای لوله ها به یکی از مهمترین مسائل مهندسی پایپینگ در صنایع فرآیندی تبدیل شده است . در مواردی که دما و فشار خطوط بالا باشد طراح باید تاثیر نیرو های وارد به استراکچر و تجهیزات شامل نیروی وزن لوله و فیتینگ ها را مورد بررسی قرار دهد.

مهندسانی که در زمینه طراحی ساپورت تخصص دارند روش های خاصی را برای بهبود طراحی پیش میگیرند تا به نتیجه مطلوب و مناسب در طراحی دست یابند. طراحانی که اغلب وقت خود را صرف طراحی ساپورت میکنند معمولاً مجموعه قابل توجهی از منابع و داده های محاسباتی و کاربردی پروژه را جمع آوری می کنند. مقصود از این اطلاعات، داده هایی است که برای طراحی مورد نیاز است. این اطلاعات شامل متریال لوله ها ، وزن لوله ها ،داده های مربوط میزان انبساط گرمایی و غیره است.

 

مراحل کلی طراحی ساپورت فنری (اسپرینگ هنگر) برای تمامی مهندسان به شرح زیر می‌باشد :

اولین گام جمع آوری یک رشته از اطلاعات اولیه و مورد نیاز طراحی است. که شامل موارد زیر می‌باشد:

·        مشخصات آویز

·        مجموعه کامل از نقشه های لوله کشی

·        مجموعه کامل از نقشه های استراکچر شامل فونداسیون تجهیزات و استراکچر های مربوطه

·        نقشه های مربوط به محل داکت ها ، سینی (tray) سیم های برق ، پمپ ها ، مخازن و غیره

·        اسپک (دفترچه مشخصات) لوله کشی طرح مانند سایز لوله ها ، ضخامت لوله ها و دمای طراحی

·        یک کپی از اسپک عایق ها و چگالی آنها

·        داده های مربوط به شیرها و اتصالات خاص که شامل وزن آنها نیز باشد

·        میزان مجاز حرکت و نیرویی که میتوان به فلنج تجهیزات وارد آورد

·        نتایج محاسبات مربوط به تنش ، قابلیت انعطاف و قابلیت حرکت مجاز در سیستم های بحرانی مانند خطوط اصلی بخار و گرمکن های اصلی سیستم

 

از این اطلاعات در مراحل بعدی که در زیر آمده است استفاده می شود :

·        تعیین محل آویز لوله

·        میزان بار وارده به آویز

·        تعیین میزان حرکت لوله بر اثر تغییر دما در نقاطی که آویز قرار داده شده

·        انتخاب نوع آویز که میتواند بصورت آویز صلب،ثابت و یا فنری باشد.

·        کنترل فواصل بین اجزای ساپورت و لوله های مجاور، کانال های کابل برق، داکت ها و تجهیزات

گام آخر از درجه اهمیت کمتری نسبت به چهارمرحله دیگر برخوردار است. این مرحله از طراحی صرفاً مربوط به جانمایی بر اساس طرح پروژه می باشد. درحالیکه طی کردن مراحل یک تا چهار به عنوان یک روش طراحی اصولی می تواند برای عموم پروژه ها بکار رود.

متخصصین شرکت فن‌آور انرژی راسپینا در تمامی مراحل طراحی و ساخت اسپرینگ ساپورتها در کنار شما هستند.

WhatsApp Image 2020-06-25 at 16.03.46 2

اسپرینگ ساپورت اسپرینگ هنگر فن آور انرژی راسپینا 23

Constant-Banner

 

لزوم استفاده از پایپ ساپورتها

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ساپورت گذاری خطوط در پایپینگ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزو ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺮوﺳﺲ، پایپینگ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮق، اﺑﺰار دﻗﻴﻖ، اﻳﻤﻨﻲ و

ﺑﺨﺶ پایپینگ یکی از بخشهای اصلی تشکیل دهنده یک مجموعه طراحی پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است که با توجه به حساسیت های بالای آن با بیشتر بخشهای دیگر در یک گروه مهندسی تداخل کاری دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮاحی ها ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎشند و ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻄﻮط ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ روی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎری و در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﺣﺠﻢ ﻛﺎری ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ سایر ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕـﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط در آن ﺧﻮاهند ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری و نظرات اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔرﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ آن ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨـﮓ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺑﺨـﺸﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎی پایه ای و ابتدایی ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ پایپینگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ، ﺳﺎزه را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ (Temporary) مدل ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اراﺋﻪ نیروﻫﺎی وارده ﺑﺮ آن ﺳﺎزه، ﺧﻮراک اولیه ی ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـه آن ﻓـﻀﺎ و ﻧﻴﺮوﻫـﺎی وارده ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣـﻲ ﺧـﻮد اﺟـﺰاء ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ی آن ﺳـﺎزه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. (به عبارتی  Member  Sizeﻣﻲﻛﻨﻨد(

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ (Design)، اﺳﺘﺮس آنالیز (Stress Analysis) و ساپورت گذاری خطوط (Support)

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﭘﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻳﺠـﺎد اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اسپرینگ ساپورت و اسپرینگ هنگرها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎیی ﻫﻤﭽـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو و ﻣﻤﺎن روی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎد و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺳﻮق داده ﺷﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﺮاحی ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

متخصصین شرکت فن‌آور انرژی راسپینا در تمامی مراحل طراحی و ساخت اسپرینگ ساپورتها در کنار شما هستند.

اسپرینگ ساپورت اسپرینگ هنگر فن آور انرژی راسپینا 23

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت فن آور انرژی راسپینا می باشد.