لزوم استفاده از پایپ ساپورتها

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ایمنی ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ساپورت گذاری خطوط در پایپینگ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزو ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺮوﺳﺲ، پایپینگ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮق، اﺑﺰار دﻗﻴﻖ، اﻳﻤﻨﻲ و

ﺑﺨﺶ پایپینگ یکی از بخشهای اصلی تشکیل دهنده یک مجموعه طراحی پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است که با توجه به حساسیت های بالای آن با بیشتر بخشهای دیگر در یک گروه مهندسی تداخل کاری دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮاحی ها ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎشند و ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻄﻮط ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ روی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎری و در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﺣﺠﻢ ﻛﺎری ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ سایر ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕـﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط در آن ﺧﻮاهند ﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری و نظرات اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔرﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ آن ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨـﮓ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺑﺨـﺸﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎی پایه ای و ابتدایی ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ پایپینگ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ، ﺳﺎزه را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ (Temporary) مدل ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اراﺋﻪ نیروﻫﺎی وارده ﺑﺮ آن ﺳﺎزه، ﺧﻮراک اولیه ی ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـه آن ﻓـﻀﺎ و ﻧﻴﺮوﻫـﺎی وارده ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣـﻲ ﺧـﻮد اﺟـﺰاء ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ی آن ﺳـﺎزه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. (به عبارتی  Member  Sizeﻣﻲﻛﻨﻨد(

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:

ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ (Design)، اﺳﺘﺮس آنالیز (Stress Analysis) و ساپورت گذاری خطوط (Support)

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﭘﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻳﺠـﺎد اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اسپرینگ ساپورت و اسپرینگ هنگرها ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎیی ﻫﻤﭽـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو و ﻣﻤﺎن روی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎد و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺳﻮق داده ﺷﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﺮاحی ﮔﺮدﻧﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

متخصصین شرکت فن‌آور انرژی راسپینا در تمامی مراحل طراحی و ساخت اسپرینگ ساپورتها در کنار شما هستند.

اسپرینگ ساپورت اسپرینگ هنگر فن آور انرژی راسپینا 23

 

 تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت فن آور انرژی راسپینا می باشد.